ناراحتناراحتگریهگریهکلافهکلافهآخآخخنثیخنثینگرانگریهناراحتخمیازهمتفکرگریهمتفکرناراحتگریهخداییش شماچه شکلی میشدین؟؟

من خودم این شکلی:گریهناراحتگریهناراحت