سلام دوستان محتاج دعاتونم خواهش میکنم برای دایی من دعاکنیدحالش اصلاخوب نیست...ناراحتناراحتگریهگریهگریهناراحت