/ 2 نظر / 33 بازدید
سحرجونی

[سبز] آیی چندش اورن جات خالی الن داشتم کشتی زن ها رو میدیم اینقدر همو زدن که من همه جام درد گرفته بود نگاشون میکردم ولی اگه بگی یک قطره خون از دماغشون بیاد والا بوخودا [متفکر][خرخون]پیشنهادی داری من توجیح بشم[ماچ]