چندنکته که به مرد بودنتون افتخارکنید...<طنز>

دوستان این مطلب طنز هست لطفا به جدی برداشت نکنید...

1)همیشه ازنام خانوادگی شمااستفاده میشه...از خود راضیعینک

2)مدتزمان تلفن شما حداکثر30ثانیه هست...به من زنگ بزنوقت تمام

3)برای یک مسافرت یک هفته ای تنها یک ساک کوچک نیاز دارید...مژهنیشخند

4)درتمام شیشه های مربا وترشی رو خودتون باز میکنید...گاوچرانگاوچران

5)دوستانتان توجهی به کاهش ویا افزایش وزنتان ندارند...از خود راضیاز خود راضی

6)لازم نیست کیفی پرازلوازم ارایش به دنبال خود بکشید...خنثیخنثی

7)ظرف مدت 10دقیقه میتوانید حمام کنید وبه مهمانی بروید...نیشخندنیشخند

8)هرساعتی بخواهید ازخونه بیرون میروید وهرساعتی که بخواهید برمیگردید...عینکعینک

9)رنگ اجزای صورتتان در هر حالتی طبیعی است....نیشخندچشمک

10)بایک دسته گل میتوانید خیلی  از مشکلات احتمالی را حل کنید...ابرواز خود راضی

11)ضرورتی ندارد تاریخ تولد دوستانتان را به خاطر داشته باشید...لبخندچشمک

12)بدون درد وجراحی پدر میشوید...عینکعینک

13)میتوانید بدون هدیه به دیدن دوستانتان بروید...شیطاننیشخند

14)درتابستان از گرمی هوا و وجود چادر وروسری ومانتو و... غرنمیزنی...شیطانشیطان

پس به افتخار خودتون...هوراهوراتشویقنیشخند

/ 5 نظر / 13 بازدید
انسان

[هورا][هورا][هورا][دست][دست]به افتخار خودمون

زهرا

بازم بهم سر بزن..[لبخند]

وحید53

در برخی موارد عمل جراحی برا بچه دارشدن برای مرد لازمه ژدر شدن یا نشدن برا مرد مسئولیت ها و مشکل هایی هم داره