/ 3 نظر / 38 بازدید
علی

بمنم سر بزن منتظرما

همسفر جاده دلتنگی

می توان زيبا زيست نه چنان سخت که از عاطفه دلگير شويم نه چنان بي مفهوم که بمانيم ميان بد و خوب لحظه ها می گذرند گرم باشيم پر از فکر و اميد عشق باشيم و سراسر خورشيد زندگي همهمه مبهمی از رد شدن خاطره هاست هر کجا خنديديم هر کجا خندانديم زندگانی آنجاست بی خيال همه تلخی ها